Täzelikler Attribution+  — Dünýäniň dürli regionlarynda we Türkmenistanda şu günki bolan we bolup duran soňky wakalar barada gysgaça habarlar. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 9 hr
Täzelikler Attribution+  — Dünýäniň dürli regionlarynda we Türkmenistanda şu günki bolan we bolup duran soňky wakalar barada gysgaça habarlar. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 10 hr
Balkanda güýçli ýagyn ýagdy, sil we suw joşmalary barada habar berilýär Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 10 hr
Diňle: Balkanda güýçli ýagyn ýagdy, sil we suw joşmalary barada habar berilýär Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 10 hr
Ukraina, Russiýa biri-biriniň energiýa desgalaryny nyşana alýar Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 13 hr
Türkmenabatda ýetginjekleriň arasynda ýakalaşyk we talaňçylyk hadysalary köpelýär Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 13 hr
Diňle: Mary welaýatynda gaýtalanýan elektrik kesilmeleri gurbanlyk sadakalarynyň mazasyny gaçyrýar Attribution+  — Türkmenistanyň iň iri elektroenergetika desgalarynyň ýerleşýän ýeri bolan Mary welaýatynda soňky bir hepdäniň dowamynda yzygiderli elektrik kesilmeleri hasaba alynýar. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 14 hr
Diňle: Çärjewiň 29-njy orta mekdebinde ýangyn döredi Attribution+  — Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň 29-njy orta mekdebinde 18-nji iýunda günortan ýangyn hadysasy ýüze çykdy. Deslapky habarlar mekdebiň köne elektrik geçirijisinde emele gelen gysga utgaşmanyň ýangynyň döremegine getirendigine yşarat edýär. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 14 hr
Çärjewiň 29-njy orta mekdebinde ýangyn döredi Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 15 hr
Rus dissidenti Kara-Murza has berk düzgünli tussaglyga geçirildi Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 15 hr
Ysraýyl goşunynyň wekili Hamasy 'ýok edip bolmajakdygyny' aýdýar Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 15 hr
Gyrgyz aktiwisti ‘ýigrenç’ üçin jerime tölemeli edildi Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 16 hr
Täjigistanyň Milli mejlisi hijaby nyşana alýan kanun taslamasyny tassyklady Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 16 hr
Gazak aktiwistiniň aýaly atyjynyň “professional” bolandygyny aýdýar Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 17 hr
Täzelikler Attribution+  — Dünýäniň dürli regionlarynda we Türkmenistanda şu günki bolan we bolup duran soňky wakalar barada gysgaça habarlar. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 19 hr
Täzelikler Attribution+  — Dünýäniň dürli regionlarynda we Türkmenistanda şu günki bolan we bolup duran soňky wakalar barada gysgaça habarlar. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 20 hr
Täzelikler Attribution+  — Dünýäniň dürli regionlarynda we Türkmenistanda şu günki bolan we bolup duran soňky wakalar barada gysgaça habarlar. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 21 hr
Täzelikler Attribution+  — Dünýäniň dürli regionlarynda we Türkmenistanda şu günki bolan we bolup duran soňky wakalar barada gysgaça habarlar. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 22 hr
Täzelikler Attribution+  — Dünýäniň dürli regionlarynda we Türkmenistanda şu günki bolan we bolup duran soňky wakalar barada gysgaça habarlar. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Täzelikler Attribution+  — Dünýäniň dürli regionlarynda we Türkmenistanda şu günki bolan we bolup duran soňky wakalar barada gysgaça habarlar. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Häkimiýetler sil suwlaryndan zyýan çekenlere ýardam berýän telekeçilere basyş görkezýär Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Diňle: Türkmenistanda güýç edaralaryna studentleriň arasynda işgär gözlenýär Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Diňle: Yssy howada lukmançylyk edaralaryna ýüz tutýan raýatlar köpelýär Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Mary welaýatynda gaýtalanýan elektrik kesilmeleri gurbanlyk sadakalarynyň mazasyny gaçyrýar Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Žurnalist, oppozisiýadaky gazak aktiwisti Kiýewde tüpeňlendi Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Yssy howada lukmançylyk edaralaryna ýüz tutýan raýatlar köpelýär Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Rus zarbalary Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyna ýene zyýan ýetirdi Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Türkmenistanda güýç edaralaryna studentleriň arasynda işgär gözlenýär Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Oppozisiýadaky gazak aktiwisti Kiýewde tüpeňlendi Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
BMG-niň Hukuk edarasy Ysraýylyň Gazada uruş kanunlaryny bozan bolmagynyň mümkindigini aýdýar Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Demirgazyk Koreýanyň Kimi Russiýa “doly goldaw” wadasyny berdi Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Özbegistanda jenaýatçylyga garşy göreş: ýene-de bir “kanuny ogry” kazyýete getirildi Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Türkmenistanyň Türkiýeden import eden awtoulag şaýlarynyň bahasy $9,9 million boldy Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Kadyrowlar maşgalasy FSB-niň we Lazan jenaýat toparynyň ýardamy bilen Çeçenistanda häkimiýet başyna ... Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Täzelikler Attribution+  — Dünýäniň dürli regionlarynda we Türkmenistanda şu günki bolan we bolup duran soňky wakalar barada gysgaça habarlar. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Täzelikler Attribution+  — Dünýäniň dürli regionlarynda we Türkmenistanda şu günki bolan we bolup duran soňky wakalar barada gysgaça habarlar. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Täzelikler Attribution+  — Dünýäniň dürli regionlarynda we Türkmenistanda şu günki bolan we bolup duran soňky wakalar barada gysgaça habarlar. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Täzelikler Attribution+  — Dünýäniň dürli regionlarynda we Türkmenistanda şu günki bolan we bolup duran soňky wakalar barada gysgaça habarlar. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 1 d
Täzelikler Attribution+  — Dünýäniň dürli regionlarynda we Türkmenistanda şu günki bolan we bolup duran soňky wakalar barada gysgaça habarlar. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 2 d
Täzelikler Attribution+  — Dünýäniň dürli regionlarynda we Türkmenistanda şu günki bolan we bolup duran soňky wakalar barada gysgaça habarlar. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 2 d
Diňle: Amputasiýa operasiýasyny ret eden Mansur Mingelow keselhanadan türmä 'gaýtarylýar' Attribution+  — 2012-nji ýylda 22 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilen we häzirki wagtda süňk inçekeselinden ejir çekýän aktiwist Mansur Mingelow Marydaky türme keselhanasyndan Lebapdaky berk düzgünli türmä gaýtarylyp berilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bu barada garaşsyz Turkmen.News neşiri habar berýär. ... Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 2 d
Diňle: Migrasiýa we kanun ýygnagynda gatnaşyjylar düzgünden däl-de, gadagançylykdan habarly edildi Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 2 d
Türkmenabatda ilatyň suw üpjünçiligi soňky bir hepdede tapgyr ikinji gezek kesildi Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 2 d
Amputasiýa operasiýasyny ret eden Mansur Mingelow keselhanadan türmä 'gaýtarylýar' Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 2 d
Türkmenabat: migrasiýa we kanun ýygnagynda gatnaşyjylar düzgünden däl-de, gadagançylykdan habarly ed... Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 2 d
Ukrain dronlary Russiýanyň nebit desgasyna zarba urup, uly ýangyna sebäp boldy Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 2 d
Tatarystanyň Ýokary kazyýeti žurnalist Alsu Kurmaşewanyň şikaýatyny ret etdi Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 2 d
Türkmenbaşynyň çagalar baglarynda çagalaryň arasynda kelle biti ýaýraýar Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 2 d
Hökümete garşy protestçiler Netanýahuyň işden çekilmegine çagyrýarlar Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 2 d
Russiýa Täjigistanyň durnuksyz sebitiniň bäş ýaşaýjysyny ekstradisiýa etdi Attribution+   Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy 2 d